Volume 48 | June 2021

Cover Story

The prevalence of obesity continues to increase worldwide due to complex behavioral, genetic, and environmental factors. Obesity is a major contributor to metabolic diseases including type 2 diabetes, hypertension, and cardiovascular disease.


Full text

 

 

All Articles

Giles S.H. Yeo, Daniela Herrera Moro Chao, Anna-Maria Siegert, Zoe M. Koerperich, ... Roger A.H. Adan

Jean-Claude Henquin

Jemy A. Gutierrez, Wei Liu, Sylvie Perez, Gang Xing, ... Gregory J. Tesz

Xin You, Jingyu Tian, Hui Zhang, Yunhua Guo, ... Yumin Hu

Mohamed Rouabhi, Deng-Fu Guo, Donald A. Morgan, Zhiyong Zhu, ... Kamal Rahmouni

Laura Regué, Liping Zhao, Fei Ji, Hua Wang, ... Ning Dai

Aaron R. Cox, Natasha Chernis, Kang Ho Kim, Peter M. Masschelin, ... Sean M. Hartig

Parmanand Malvi, Radoslav Janostiak, Arvindhan Nagarajan, Xuchen Zhang, Narendra Wajapeyee

Kiran Deep Kaur, Chi Kin Wong, Laurie L. Baggio, Jacqueline L. Beaudry, ... Daniel J. Drucker

Kasparas Petkevicius, Guillaume Bidault, Sam Virtue, Stephen A. Newland, ... Antonio Vidal-Puig

Rachel M.B. Bell, Elisa Villalobos, Mark Nixon, Allende Miguelez-Crespo, ... Ruth A. Morgan

Jiesi Chen, Nadine Haase, Sven-Bastiaan Haange, Robert Sucher, ... Wiebke K. Fenske

Dou Yeon Youn, Alus M. Xiaoli, Haihong Zong, Junichi Okada, ... Fajun Yang

 

Vian Azzu, Michele Vacca, Ioannis Kamzolas, Zoe Hall, ... Antonio Vidal-Puig